about

ימים ושעות

המחזור הבא ייפתח בדצמבר 2018.


הלימודים מתקיימים בימי חמישי אחה"צ ובימי ששי בבוקר.


תכנית הלימודים נמשכת כ- 15 חודשים רצופים, המחולקים לארבעה סמסטרים.


השנה אינה חופפת את השנה האקדמית הסטנדרטית, והלימודים מתקיימים גם בקיץ ובחופשת הסמסטר של האוניברסיטה.


תכנית הלימודים היא בהיקף של 576 שעות הוראה אקדמיות, המקנות 48 נקודות זכות.


ימי הלימוד:

ימי חמישי בשעות 21:50 - 16:00

ימי שישי בשעות 14:00 - 8:30


שעורי השלמה וחיזוק יתקיימו בימי חמישי בין השעות 14:00- 16:00